დაჯავშნა

  • დამსვენებლის შემოსვლის დრო – 15:00;
  • გასვლის დრო – 12:00;
  • 15:00 სთ- მდე სასტუმროში შემოსვლის შემთხვევაში დამსვენებელი დამატებით იხდის ოთახის ღირებულების 20 %.
  • 11:00 სთ – დან – 18:00 – სთ – მდე დროის მონაკვეთში სასტუმროდან გასვლის შემთხვევაში დამსვენებელი იხდის ოთახის ღირებულების 20%. (საჭიროა ადმინისტრაციასთან წინასწარ შეთანხმება).
  • 18:00 სთ – ის შემდეგ გასვლის შემთხვევაში დამსვენებელი იხდის ოთახის ერთი ღამის მთლიან ღირებულებას.
  • ოთახის ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით. საგზურის ღერებულებაში შედის საუზმე (8:30 სთ – დან – 10:30 სთ – მდე).
  • დამსვენებლის სასტუმროში არგამოცხადების შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში, თუ სტუმარი არ მიმართავს სასტუმროს ჯავშნის გაუქმების მოთხოვნით ჩამოსვლამდე 48 საათით ადრე, იგი გადაიხდის ერთი ღამის საფასურს.
  • სასტუმროდან დროზე ადრე გასვლის შემთხვევაში, სტუმარი იხდის მომდევნო ერთი დღის ნომრის საფასურს.
  • ჯავშანი ძალაში შევა ჩვენს ანგარიშზე საგზურის ღირებულების 50 % გადახდის დღიდან.
გადახდა შესაძლებელია ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით, ასევე საკრედიტო ბარათით.

ოთახების დაჯავშნა შესაძლებელია ტელეფონებზე: (+995)599111955 | (+995)577411955

ან დაჯავშნის ფორმით.

ჯავშანი, ფასებთან და ჩვენს საბანკო რეკვიზიტებთან ერთად, დასამტკიცებლად გადმოგეგზავნებათ 24 საათში.


ორგანიზაციის დასახელება – შპს “მირაჟი” – 406041590
სს თიბისი ბანკი
საბანკო კოდი: TBCBGE 22
საბანკო ანგარიში:
GE27TB7406736020100002 – ლარი
GE98TB7406736120100001 – US

დაჯავშნის ფორმა